مغزی روپیچ رزوه ای 3/4

61004
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ رزوه ای 3/4