مغزی روپیچ رزوه ای 1

61006
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ رزوه ای 1