مغزی روپیچ رزوه ای 11/4

61008
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ رزوه ای 11/4