مغزی روپیچ رزوه ای 11/2

61010
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ رزوه ای 11/2