مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 1/2*3/4

61102
موجود
مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 1/2*3/4