مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 11/4*1

61108
موجود
مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 11/4*1