مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 1*11/2

61110
موجود
مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 1*11/2