مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 11/4*11/2

61112
موجود
مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای 11/4*11/2