مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 1/2

61202
موجود
مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 1/2