مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 3/4

61204
موجود
مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 3/4