مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4*توپیچ 1/2

61302
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4*توپیچ 1/2