مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4 *توپیچ 1

61304
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4 *توپیچ 1