مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1 *توپیچ 1/2

61307
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1 *توپیچ 1/2