مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1 *توپیچ 3/4

61308
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1 *توپیچ 3/4