مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 11/4 *توپیچ 3/4

61309
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 11/4 *توپیچ 3/4