مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 11/2 *توپیچ 1

61312
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 11/2 *توپیچ 1