مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 11/2 *توپیچ 1

61312
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای

مشخصات فنی مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 11/2 *توپیچ 1