مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 2 *توپیچ 11/4

61316
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 2 *توپیچ 11/4