مغزی بلند رزوه ای 50mm

61403
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی بلند رزوه ای 50mm