زانو روپیچ رزوه ای 1/2

62202
مشخصات فنی

زانو روپیچ رزوه ای 1/2