زانو روپیچ رزوه ای 3/4

62204
مشخصات فنی

زانو روپیچ رزوه ای 3/4