زانو چپقی رزوه ای 1/2

62302
مشخصات فنی

زانو چپقی رزوه ای 1/2