زانو چپقی رزوه ای 3/4

62304
مشخصات فنی

زانو چپقی رزوه ای 3/4