زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری روپیچ 1 * توپیچ 1/2

62504
مشخصات فنی

زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری روپیچ 1 * توپیچ 1/2