سه راهی روپیچ رزوه ای 1/2

63002
مشخصات فنی

سه راهی روپیچ رزوه ای 1/2