سه راهی روپیچ رزوه ای 3/4

63003
مشخصات فنی

سه راهی روپیچ رزوه ای 3/4