سه راهی روپیچ رزوه ای 1

63004
مشخصات فنی

سه راهی روپیچ رزوه ای 1