سه راهی توپیچ رزوه ای 1/2

63302
مشخصات فنی

سه راهی توپیچ رزوه ای 1/2