شیر با مهره ماسوره 25*25 ایزوپایپ

A-07003
مشخصات فنی

شیر با مهره ماسوره 25*25 ایزوپایپ