شیر با مهره ماسوره 32*32 ایزوپایپ

A-07004

مشخصات فنی شیر با مهره ماسوره 32*32 ایزوپایپ