شیر با مهره ماسوره 32*32 ایزوپایپ

A-07004
مشخصات فنی

شیر با مهره ماسوره 32*32 ایزوپایپ