شیر توپی توپیچ دسته گازی 3

36009
مشخصات فنی

شیر توپی توپیچ دسته گازی 3