شیر توپی توپیچ دسته گازی 4

36010
مشخصات فنی

شیر توپی توپیچ دسته گازی 4