شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ 1.1/4

36135
موجود
شیر مهره ماسوره دار
مشخصات فنی

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ 1.1/4