شیر مهره ماسوره دار روپیچ 3/4 توپیچ1

36154
موجود
شیر مهره ماسوره دار
مشخصات فنی

شیر مهره ماسوره دار روپیچ 3/4 توپیچ1