شیر مهره ماسوره دار روپیچ 1توپیچ 1.1/4

36155
موجود
شیر مهره ماسوره دار
مشخصات فنی

شیر مهره ماسوره دار روپیچ 1توپیچ 1.1/4