شیر صافی دار توپیچ3/4 دسته گازی

36903
مشخصات فنی

شیر صافی دار توپیچ3/4 دسته گازی