شیر صافی دار توپیچ 1 دسته گازی

36904
مشخصات فنی

شیر صافی دار توپیچ 1 دسته گازی