شیر صافی دار توپیچ 3/4 دسته پروانه ای

36913
مشخصات فنی

شیر صافی دار توپیچ 3/4 دسته پروانه ای