شیر صافی دار توپیچ روپیچ3/4 دسته گازی

36923
مشخصات فنی

شیر صافی دار توپیچ روپیچ3/4 دسته گازی