شیر صافی دار توپیچ روپیچ 3/4 دسته پروانه ای

36933
مشخصات فنی

شیر صافی دار توپیچ روپیچ 3/4 دسته پروانه ای