شیر صافی دار توپیچ روپیچ 1 دسته پروانه ای

36934
مشخصات فنی

شیر صافی دار توپیچ روپیچ 1 دسته پروانه ای