شیر هواگیری 1/8

37202
مشخصات فنی

شیر هواگیری 1/8