شیر روپیچ (تخت) مهره ماسوره ای پرسی 20*3/4

32529
مشخصات فنی

شیر روپیچ (تخت) مهره ماسوره ای پرسی 20*3/4