شیر روپیچ (تخت) مهره ماسوره ای پرسی 25*3/4

32526
مشخصات فنی

شیر روپیچ (تخت) مهره ماسوره ای پرسی 25*3/4