شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 1/2*16

32502
مشخصات فنی

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 1/2*16