شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 1/2*20

32504
مشخصات فنی

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 1/2*20