شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 1*25

32508
مشخصات فنی

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 1*25