شیر زانویی کوپلی 1*25

32602
مشخصات فنی

شیر زانویی کوپلی 1*25