شیر زانویی کوپلی 1*25

32602

مشخصات فنی شیر زانویی کوپلی 1*25