شیر زانویی کوپلی 1*32

32604
مشخصات فنی

شیر زانویی کوپلی 1*32