شیر توپی توپیچ دسته گازی 1

36004
مشخصات فنی

شیر توپی توپیچ دسته گازی 1