شیر توپی توپیچ دسته گازی 11/4

36005
مشخصات فنی

شیر توپی توپیچ دسته گازی 11/4